Darba kārtībā jautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu.

3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.

Jaunākie notikumi

14
Jūl
Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu

25
Jūl
Plkst. 13:00 Lubānas Vecajos kapos Plkst. 14:00 Lubānas Jaunajos kapos

01
Aug
Visagala kapsēta

15
Aug
Lubānas pilsētas estrādē