Lubānas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu ”Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 10., 6.§).

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir Lubānas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Lubānas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam sastāv no sekojošām piecām daļām:

•    Pašreizējās situācijas analīze;

•    Lubānas novada vidēja termiņa attīstības stratēģija 2019.-2025. gadam;

•    Rīcības plāns;

•    Investīciju plāns;

•    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība;

Ar Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Ģeoportāls) , kā arī pašvaldības mājas lapā: sadaļā Publiskie dokumenti

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!