Novada iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Pavisam kopā pašvaldībā tika iesniegti 6 projekti. Visi projektu pieteikumi ir saņēmuši pašvaldības atbalstu – apstiprināti domes sēdē 27.06.2019.

Vēlreiz informācija par projektiem, kas tika iesniegti pašvaldībā izvērtēšanai

Biedrība “Motoklubs Lubāna” iesniedza projektu “BMX velotrase”. Projekta mērķis – pabeigt BMX velotrases izbūvi, lai trase var pilnvērtīgi darboties tai paredzētajam mērķim. Organizēt sacensības lokālā mērogā un pāris reizes gadā pieaicināt BMX treneri uz bērnu pamatapmācībām. Popularizēt BMX sportu Lubānas novadā.

Nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja” iesniedza projektu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos”. Godinot pulkveža Oskara Kalpaka piederību Lubānas novadam un atzīstot Lubānas novada pašvaldības ieguldījumu O. Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa uzturēšanā, BMFR vēlas izrādīt iniciatīvu un organizēt pieminekļa ansambļa ainavas labiekārtošanu, piesaistot  profesionālus  kokkopjus no SIA “Koku Krusttēvs”.

B-bas “Lubānas Puse” piedāvātais projekts – “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI.DARI.VIDI Lubānas novadā” izveidošana”. Ar jēdzienu vide varam saprast ne tikai materiālo apkārtni, bet arī apkārtējo cilvēku eksistences  apstākļu kopumu – sabiedrību, sociālo vidi, virtuālo vidi. Biedrība plāno sadarbībā ar profesionālu videooperatoru radīt trīs apmēram 3 minūtes garas īsfilmas jeb virtuālās vides video vizītkartes par Lubānas novadu, iekļaujoties tēmās “Vide”, “Radīšana”, “Darīšana”.

B-ba “Aborieši” iesniedza projektu “Drošā taka”. Projekta ietvaros tiek plānots renovēt četras laipas dabas takā “Aiviekstes ozoli”, kuru kopējais garums ir 50 metri. Pirms astoņiem gadiem izgatavoto laipu virsējais dēļu segums ir novecojis un sāk kļūt bīstams apmeklētājiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks iegādāti kokmateriāli- dēļi un attiecīgā furnitūra nepieciešamajiem  laipu renovācijas darbiem. 

B-bas “Vecais Ceplis” projekts “Estrādes vietas sakopšana pie J. Zābera muzeja “Vecais Ceplis””. Vecā estrāde pie muzeja ir demontēta, līdz ar to arī estrādes vieta palika neizmantota. Attīstoties lauku tūrismam, kā arī veidojot muzeja apkaimi sakoptāku un patīkamāku apmeklētājiem un novada cilvēkiem, pamazām estrādes vieta pašu spēkiem tika kopta. Projekta ietvaros plānots atjaunot zālienu, to paplašināt, nozāģējot kokus, kas izauguši, jāizrauj arī gar malām esošie celmi. Šī platība ir vienīgā iespēja nonākt pie Zābera ozola, kurš atrodas pļavas tālākajā stūrī. Ozols ir atzīmēts kā dižkoks un ir aprakstīts Gunta Eniņa grāmatā “Koki mājas nepamet”.

B-ba “Vienā solī” iesniegusi projektu “Lai zaļāk”. Projekts paredzēts Meirānu ciema vizuālā tēla uzlabošanai. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas gada laikā sakoptas (atbrīvotas no krūmiem, kritušiem kokiem, zāles) vairākas teritorijas. Lai turpmāk būtu iespējams šīs teritorijas uzturēt, regulāri pļaujot zāli, atvases, nepieciešams tehniskais nodrošinājums. Projekta laikā paredzēts rīkot talku, lai izkoptu ceļa posmu no Meirānu tilta līdz Meirānu skolai (vecais ceļš), izkopt ceļa malas, izgriežot krūmus un regulāri izpļaujot ceļa malas un grāvjus. Iegādāties krūmgriezi/trimmeri, teleskopisko zāģi, cirvjus.

Informāciju sagatavoja:

Laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore Ligita Pētersone

Jaunākie notikumi

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

21
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Jau trešo gadu pēc kārtas Lubānas novada jauniešu dome aicina visus interesentus piedalīties

23
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot