2018. gadā Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēstures mantojuma centrā varēja apskatīt Sandras Žvaginas izstādi “Lubānas kods”, Katrīnas Valaines izstādi “Amats– zelta pamats”, Santas Pusvilkas – Bierandes foto izstādi, ceļojošo fotoizstādi “Hugo Celmiņš – Rīgas pilsētas galva, un ne tikai!” un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstādi.

Tika izdots un izplatīts tūrisma buklets “Lubāna ezera noslēpumi 2018” latviešu, angļu un vācu valodā. Šajā vasarā pie profesionāla fotogrāfa Aleksandra Lebeda bildēm tika četri Lubānas novada tūrisma pakalpojuma sniedzēji: z.s “Zvaigznītes”, Lubānas vīnotava (SIA “Aiviekstes klēts”), Lubānas amatnieki un Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Tika uzfilmēta video vizītkarte par tūrisma maršruta Lubāna ezera noslēpumi piedāvājumu. Atsevišķs video ir veltīts Lubānas novada Amatnieku centra popularizēšanai. Vēl vairāki video par maršruta apskates vietām atrodami Lubānas novada YOUTUBE kanālā: https://www.youtube.com/channel/UCL_BHSoDuNNqpAj4oaLMmSg.

Tūrisma informācijas materiālu klāsts tika papildināts ar materiāliem no Baltijas tūrisma izstādes – gadatirgus “Balttour 2018”. Kopā ar Lubānas tūrisma pakalpojuma sniedzējiem 28. aprīlī piedalījos Latvijas tūrisma gadatirgū Preiļos. 5. maijā organizēju pilsētas ekskursiju “Brīvības stāsts Lubānā”, kuru stāstīja tūristu gide Aija Andersone, stāstot par lubāniešiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem.

19. maijā Muzeju nakts ietvaros visi interesenti tika aicināti viesoties operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālajā muzejā “Vecais Ceplis”, akmeņu parkā “Vaidavas” un dzejnieces Broņislavas Martuževas mājās “Dārziņi”.

No 14. līdz 23. maijam notika Vidzemes Augstskolas studiju programmu Tūrisma organizācija un vadība (TOV) un Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators (TG) integrētā apvidus prakse Lubānas novadā. Tā bija jauna pieredze, kopā ar sporta pasākumu organizatoru Māri Valaini plānojot un vadot studentu prakses darbu, kas noslēdzās ar pasākumu, kurā studenti iepazīstināja Lubānas novada pašvaldības pārstāvjus un citus interesentus ar praksē veikto, izpētīto un izstrādātajiem priekšlikumiem, kas tika arī iesniegti Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026.gadam izstrādei. Kopā ar sabiedrisko attiecību speciālisti Tiju Žvaginu un Vidzemes augstskolas studentiem tika strādāts pie mājaslapas tūrisma sadaļas izmaiņām.

Viens no spilgtākajiem pasākumiem pagājušajā gadā, kurš notika centra telpās, bija sadarbībā ar nodibinājumu Broņislav Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA pasākums “Dieva atklāsme Broņislavas Martuževas dzejā un liktenī”. Centrs vadīja ekskursijas tūrisma grupām no Jaunjelgavas, Rēzeknes, Alūksnes, Raunas, Krustpils, Carnikavas, Balviem, Jelgavas, Skrīveriem, kā arī stāstīja un demonstrēja video par Lubānu Madonas novada jauniešiem, Meirānu Kalpaka pamatskolas draugiem no Lietuvas un Igaunijas, kā arī amatnieku delegācijām no šīm valstīm cita projekta ietvaros.

Pavisam Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru 2018.gadā apmeklēja 2043 apmeklētāji, kas ir par 436 apmeklētājiem vairāk kā 2017. gadā. No tiem 370 minēto tūrisma grupu dalībnieki. Izstādes telpās gada garumā gan sadarbībā ar biedrību „Lubānas Puse” notika desmit sestdienas tikšanās (divas tikšanās jau notika 2017. gada nogalē), gan 15 citu organizatoru rīkotie pasākumi, gan arī centra organizēti semināri un pasākumi.

Liels paldies jāsaka arī Loretai Māliņai, Almai Elīzai Ezeriņai un Lindai Kalniņai, kuras guva ieskatu centra darbībā, vasaras brīvlaikā čakli strādājot un apgūstot jaunas iemaņas iestādes darbībā. Pagājušajā gadā novadā sevi ir pieteikuši jauni tūrisma pakalpojuma sniedzēji: 26. augustā tika atklāta Broņislavas Martuževas dzejas klēts un visa gada garumā uz aktīvu dzīvesveida praktizēšanu – diskgolfa spēli aicināja Rolands Gruzītis zemnieku saimniecībā "Lettes". 

Visa gada garumā tika strādāts pie grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” veidošanas. Tā tika izdota un pie saviem lasītājiem nonāca 11. novembrī grāmatas atvēršanas pasākumā. Šī gada 9. janvārī grāmatu prezentējām Jumavas grāmatnīcā Rīgā un turpināsim aizsākto darbu pie kultūrvēsturisku stāstu vākšanas un apkopošanas, lai 2020.gadā varētu izdot nākamo grāmatu.

Satiekoties ar centra apmeklētājiem, viesiem un tūristiem, ir patīkami dzirdēt no viņiem labus vārdus par Lubānas mazpilsētas skaistumu, sakoptību, interesantajiem tūrisma pakalpojuma sniedzēju piedāvājumiem un vēlmi šeit atgriezties, jo vienas dienas Lubānas puses iepazīšanai ir par maz.

Pašlaik aicinu visus apmeklēt Lubāna mitrāja informācijas centra veidoto foto izstādi par Lubāna ezera iedambēšanu „Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”. Izstādi varēs apskatīt līdz marta beigām, jo aprīlī esam ieplānojuši Valda Kļaviņa foto izstādi par Aiviekstes upes skaistumu.

 

Informāciju sagatavojusi:

Ilze Kraukle

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!