2017. gada 7. decembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumprojektu “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (turpmāk – Likumprojekts), kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī, un kuru rezultātā tika būtiski izmainīta nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas (turpmāk – Apsaimniekošanas maksa) veidošanās un izmaiņu apstiprināšanas kārtība, tajā skaitā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (turpmāk – Likums) 39. panta pirmā daļa ir izteikta šādā redakcijā:

“(1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos”,

kā arī Likuma 39. pants papildināts ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(1.1) Ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.";

Likuma grozījumu rezultātā dabas resursu nodokļa (DRN) maksājums pārstāja būt patstāvīga Apsaimniekošanas maksas komponente, kuras izmaiņu gadījumā būtu nepieciešams speciāls atsevišķs pašvaldības lēmums, jo DRN maksājums tika iekļauts tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos (turpmāk – Poligona tarifs). To apstiprina gan Likuma grozījumu teksts, gan Likumprojekta anotācija, kas sniedz skaidrību par šādu likumdevēja gribu:

“Izvērtējot 2017. gadā aktuālās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas problēmas, ir konstatēti vairāki problēmjautājumi, kurus nepieciešams risināt, pilnveidojot Atkritumu apsaimniekošanas likumu:

(..) 4.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, modelējot situācijas, lai noteiktu, kāds varētu būt tarifa par atkritumu apglabāšanu apmērs pie visām likumā noteiktajām dabas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) likmēm, kas turpinās mainīties pa gadiem, konstatēja, ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniedzējiem tarifs pie augstām DRN likmēm var veidot negatīvu skaitli, kas radīs sarežģījumus tā piemērošanā. Rezultātā paredzēts, ka turpmāk DRN būs, tāpat kā sākotnēji, iekļauts atkritumu apglabāšanas tarifā. Tāpat arī likumprojekts, lai samazinātu administratīvo slogu, paredz, ka pašvaldībai, mainoties apglabāšanas tarifam, nebūs nepieciešams atsevišķs lēmums par atkritumu apsaimniekošanas maksas maiņu, kas stāsies spēkā reizē ar jauno apglabāšanas tarifu”.

Sakarā ar Likuma grozījumiem un pakāpenisko DRN maksājuma pieaugumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2018. gada 5. aprīlī izskatīja SIA “AP Kaudzītes” iesniegumu un pieņēma lēmumu Nr. 38 (prot. Nr.13, 1.p.), ar kuru apstiprināja SIA “AP Kaudzītes” Poligona tarifus ar DRN (bez pievienotās vērtības nodokļa) turpmākajiem periodiem:

  • tarifu 55,52 EUR/t uz laika periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim;
  • tarifu 59,52 EUR/t uz laika periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada  31. decembrim;
  • tarifu 63,02 EUR/t no 2020. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Veicot Apsaimniekošanas maksas aprēķinus, jāņem vērā, ka samaksa par atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā tiek noteikta, pamatojoties uz ievestajām tonnām, savukārt SIA “Pilsētvides serviss” klientiem samaksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek noteikta, pamatojoties uz savāktajiem kubikmetriem.

Tā kā atkritumu apglabāšanas izmaksas no 2019. gada 1. janvāra pieaugs par 4,00 EUR/t, un atkritumu vidējais svars Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 160 kg/m3, tad jāsecina, ka Poligona tarifa pieaugums no 2019. gada 1. janvāra būs 0,64 EUR/m3 bez PVN (4,00 EUR/t x 0,16t =0,64 EUR).

Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka, sākot no 2019. gada 1. janvāra maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks noteikta 15,83 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:

  1. Pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs – 6,31 EUR/m3 (bez PVN);
  2. Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā 2019. gadā – 9,52 EUR/m3 (bez PVN).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinājums sazināties pa tālruņiem +  371 67461592 vai + 371 28658000 vai elektroniski uz e-pastu: info@pilsetvide.lv.

 

Informāciju sniegusi:

SIA “Pilsētvides serviss”

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00