Jau ticis ziņots, ka Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD) ir atbalstījis Lubānas novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.18-05-A00702-000090 "Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve" (turpmāk – Projekts), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” (turpmāk – Pasākums) ietvaros.

Izvēloties šo autoceļa posmu kā prioritāro, par kritērijiem tika ņemta vērā lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas intensitāte, vienību skaits saimniecībās, kurām piekļuve ir no konkrētā ceļa, lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums izvērtēšanas brīdī saimniecībās, kurām piekļuve ir no konkrētā ceļa, vai atjaunojamajam pašvaldības ceļam pieguļ uzņēmēja pievedceļš, ko uzņēmējs izbūvē no jauna, pārbūvē vai atjauno, uzņēmējs investē ražotnes izbūvē, kā arī pašvaldības autoceļa nozīmīgums pasākuma mērķa – apdzīvotības saglabāšanās, sasniegšanai, ceļa tehniskais stāvoklis un atjaunojamā ceļa garums. Vērtējot objektus, pārliecinoši prioritārā secība tika piešķirta šī autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūvei. Minētais ceļš nodrošina piekļuvi lielākajai daļai novada lauksaimniecības zemēm un lopkopības saimniecībām. Šo teritoriju no pārējā novada atdala Liedes upe, piekļuve teritorijai notiek pa tiltu pār Liedi. Esošais ceļa segums ir nolietojies, uz nomalēm ir izveidojies apaugums, kā rezultātā tiek traucēta ūdens atvade no ceļa klātnes. Esošās caurtekas ir nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Esošie grāvji aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem, arī tilts pār Liedi ir nolietojies.

Pēc Projekta īstenošanas Lubānas novada pašvaldībai būs iespēja saņemt publisko finansējumu EUR 260 000,- apmērā. Jau minētā autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma un tilta pār Liedi pārbūves būvdarbus veiks SIA ,,Ceļi un tilti”, tā kā šī sabiedrība saskaņā ar iepirkumu procedūru tika atzīta par uzvarētāju. Ar šo komersantu ticis noslēgts būvdarbu līgums par darbu veikšanu EUR 305 408,94 vērtībā. Būvdarbi tiek uzsākti jau šogad, tā kā būvdarbu veicējs ir paredzējis veikt sagatavošanās darbus, t.sk. apauguma novākšanu, grāvju tīrīšanu, bet ceļa posma pārbūve pilnībā pabeidzama un nododama ekspluatācijā līdz 2019.gada 30.novembrim. Būvuzraudzību veiks SIA “KEM”, ar kuru noslēgts līgums par veicamo darbu apjomu EUR 7700.00 EUR atlīdzības apmērā. Norādītajos atlīdzību apjomos par būvdarbu veikšanu un būvuzraudzību nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

Pašreiz būvdarbu veicējs saskaņo plānotos satiksmes ierobežojumus, taču varam apliecināt, ka netiek plānots pilnībā slēgt šajā ceļa posmā satiksmi, bet gan var tikt noteikti dažādi ierobežojumi, kas noteiktos laika periodos būs iedzīvotājiem jāievēro, lai varam pilnībā un sekmīgi pabeigt plānotos auto ceļa remonta darbus. Tādējādi aicinām sekot līdzi ceļa zīmēm šajā autoceļa posmā un papildus informācijai, ja tāda tiks sniegta.

Jau iepriekš atvainojamies, ja autoceļa posma un tilta remonta laikā tiks sagādātas neērtības ceļa lietotājiem, bet  lūdzam būt pacietīgiem un saprotošiem. Rezultātā salabotais autoceļa posms un tilts pār Liedi novada iedzīvotājiem un viesiem nodrošinās daudz ērtāku pārvietošanos šajā ceļa posmā!

 

Informāciju sagatavojis:

Egils Rēvelis

Lubānas novada pašvaldības attīstības daļas vadītājs

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00