DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

30.01.2018. Nr.1

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte,

Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa,

Māris Valers

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs - aizņemts pamatdarbā.

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Dace Mežsarga - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sēdi protokolē Lita Žeiere - sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2017.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

 1. Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
 2. Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu personai A.
 3. Par nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.
 4. Par dienas centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības īpašumā „Eglāji 1"un saistību uzņemšanos investīciju projekta realizācijā.
 5. Par 2017. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.
 6. Par noteikumu Nr.1 "Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2018.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība" pieņemšanu.
 7. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" pieņemšanu.
 8. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.
 9. Par noteikumu Nr.2 "Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu" pieņemšanu.
 10. Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA Baltijas sporta auto.
 11. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „xxx", Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļai.
 12. Par zemes gabala zemes reformas pabeigšanai ar kadastra apzīmējumu 70130040121, atrodas Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 13. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm, veiktajiem komandējumiem:

16.01.2018. Rīgā notika LPS Izglītības un kultūras komitejas sēde.

26.01.2018. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.

No Finanšu un attīstības komitejas sēdes Nr.1, kura notika 25.01.2018., izskatītajiem jautājumiem uz Domes sēdi virzīti deviņi no desmit jautājumiem. Uz Domes sēdi netiek virzīts jautājums par 18.01.2018. saņemto vēstuli no biedrības "Latvijas Politiski represēto apvienība" ar lūgumu izveidot un piešķirt pabalstu Lubānas novada pašvaldībā dzīvojošajiem politiski represētajiem iedzīvotājiem. Šis lūgums tika noraidīts, jo izcelt vienu konkrētu cilvēku grupu nav pamatojuma. Lubānas novada pašvaldība politiski represētos atbalsta sedzot ceļa izdevumu un dalības maksu ikgadējajā Latvijas politiski represēto salidojumā, kā arī rīkojot atceres pasākumus un piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50% apmērā.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē, ka komitejas sēdē Nr.1., kura notika 19.01.2018. tika izskatīti seši jautājumi- pārrunas ar Līgu Padomu - Jaunatnes lietu speciālista amata pretendentu - šis jautājums uz Domes sēdi netiek virzīts, Meirānu tautas nama pasākumu plāns un tāmes 2018.gadam, Lubānas kultūras nama pasākumu plāns un tāmes 2018.gadam, Sporta darba organizatora pasākumu plāns un tāmes 2018.gadam, Par noteikumu "Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu" pieņemšanu, Par objekta apstiprināšanu dienas centra izveidei personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk-GRT) un pašvaldības līdzfinansējumu.

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par decembra domes sēdes lēmumu izpildi.

pielikumā -28.12.2018. domes sēdes lēmumu izpilde

1.§

Par telpu iznomāšanu nekustamajā īpašumā "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības īpašumā "Meirānu Stacija" Meirānos ir neizmantotas telpas Nr.603 (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu ).Telpas kopējā platība ir 18,8 m2. Tā atrodas ēkas pirmajā stāvā. Telpas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai. 2017.gada 27.decembrī (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/17/561 ) saņemts ierosinājums izīrēt telpas, neminot izmantošanas veidu.

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, balstoties uz MK noteikumos Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" trešajā sadaļā noteikto metodiku, nomas objekta nomas maksa mēnesī ir 7,52 EUR vai 0,40 EUR/m2.

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 77.pantu, 08.05.2010. MK noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" 7. un 10. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - 1 (Laila Ozoliņa), nolemj:

 1. Nodot iznomāšanai pašvaldības nekustamā īpašuma "Meirānu Stacija", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, telpas (telpu grupas Nr.603 pēc būves kadastrālās uzmērīšanas lietas) ar kopējo platību 18,8 m² nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē.
 2. Noteikt telpu izmantošanas veidu - tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un nosacīto nomas maksu (izsoles sākumcenu) 8.00 EUR mēnesī.
 3. Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.

2.§

Par līdzvērtīgas dzīvojamās telpas ierādīšanu personai A

Ziņo: Ivars Bodžs

2017.gada 20.decembrī pašvaldības un SIA Lubānas KP" kā dzīvojamo māju apsaimniekotāja, kopīgā apsekojumā tika konstatēts, ka pašvaldībai piederošā dzīvojamā māja "Cepurīšu Skola" Indrānu pagastā ir kļuvusi dzīvošanai nederīga un ēka atrodas neapmierinošā stāvoklī. Īpašumā uz īres līguma pamata dzīvokli Nr.3 īrē personas A ģimene.

Pamatojoties uz likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktu un likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 283 panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Piešķirt personai A līdzvērtīgu dzīvojamo telpu Ozolu ielā, Lubānā, Lubānas novadā.

2. Īres līgumu slēgt ar SIA "Lubānas KP" viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Saskaņā ar 16.06.2010. likuma "Paziņošanas likums" 8. panta otro daļu Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments un trešo daļu Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

3.§

Par nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu un ņemot vērā Lubānas novada domes 2017. gada 26. oktobra lēmumu „Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-zemes vienības „Palienas", Meirāni, Indrānu pagasts Lubānas novads atsavināšanu" (protokols Nr.13, 8.§), izsoles noteikumu 33. punktu (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 8.11.2017. rīkojumu Nr. LUB/2.01/17/36), 2017.gada 22. decembra Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229) izsoles protokolu, pašvaldības grāmatvedības 15.01.2018. apliecinājumu par samaksas veikšanu par īpašumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 5.§) atzinumu,

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības "Palienas", Meirānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 78580160229), 2017. gada 22. decembra izsoles rezultātus un īpašuma pārdošanas cenu 860,52 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 52 centi).

2. Noslēgt pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju - personu A.

4.§

Par dienas centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības īpašumā „Eglāji 1"un saistību uzņemšanos investīciju projekta realizācijā

Ziņo: Ivars Bodžs

Atsaucoties uz 2016.gada 15.martā noslēgto sadarbības līgumu starp Vidzemes plānošanas reģionu un Lubānas novada pašvaldību par projekta „Vidzeme iekļauj" īstenošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" pirmās daļas 23.punktu un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu (19.01.2018., prot. Nr. 1., 6.§) un Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

1. Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu ERAF darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā.

2. Izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā „Eglāji 1", Indrānu pagastā, Lubānas novadā dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

3. Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 89 015 EUR apmērā, ko sastāda:

3.1. ERAF finansējums, ar snieguma rezervi indikatīvi 75 662 EUR;

3.2. pašvaldības līdzfinansējums (t.sk. valsts budžeta dotācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.42 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā līdzfinansēto projektu īstenošanai") indikatīvi ne mazāk kā 15% jeb 13 353 EUR.

5.§

Par 2017. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka: "Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:

2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu", ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 8.§) atzinumu,

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Apstiprināt 2017.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

EUR

pamatbudžets:

 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. 414 059

ieņēmumi 2 525 626

izdevumi 2 586 802

finansēšana, t.sk. : 75 159

aizņēmumu saņemšana 161 414

aizņēmumu atmaksa -23 730

līdzdalība komersantu pašu kapitālā -62 525

līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. 428 042

speciālais budžets:

 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. 34 199

ieņēmumi 93 572

izdevumi 89 041

līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. 38 730

ziedojumi un dāvinājumi:

 

līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. 628

ieņēmumi 0

izdevumi 0

līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. 628

pielikumā- 2017. gada pašvaldības budžeta izpildes pārskati

6.§

Par noteikumu Nr.1 "Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2018.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" un pašvaldības rīcībā esošo informāciju par skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.02.2018. sēdes (protokols Nr.1., 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Apstiprināt noteikumus Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2018.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība" .

 

pielikumā noteikumi Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2018.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība" ar pielikumiem

7.§

Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.01.2018. (Protokols Nr.1, 1.§ ) atzinumu,

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" saskaņā ar pielikumiem.
 2. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

 

pielikumā saistošie noteikumi Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" ar pielikumiem un paskaidrojuma rakstu

8.§

Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam" 3.panta pirmās daļas 4.punktu un atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.01.2018. (Protokols Nr.1, 7.§ ) atzinumu

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

 

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2018.gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 796 EUR (pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro) sadalījumu:

 

1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 4 140,00 EUR gadā;

1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 656,00 EUR gadā.

 

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2018.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2018.gada 30.decembrim.

 

pielikumā- mērķdotācijas sadalījuma aprēķins

9.§

Par noteikumu Nr.2 "Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu" pieņemšanu

Ziņo: Dace Mežsarga

Saņemts Lubānas novada Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Astrīdas Somas 11.01.2018. iesniegums, reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/18/31, par kārtību, kas nosaka pedagogu un skolotāja palīgu darba slodzes lielumu un amatu vienību skaitu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ieteikumu (19.01.2018., prot. Nr. 1., 5.§),

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

 

Apstiprināt noteikumus Nr.2 "Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu".

pielikumā- noteikumi Nr.2 "Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu"

10.§

Par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu no SIA Baltijas sporta auto

Ziņo: Dace Mežsarga

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 19., 27.punktu, likuma „Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 14.panta trešo daļu, ievērojot pašvaldībā apstiprināto Noteikumu par dāvinājumiem (ziedojumiem) Lubānas novada pašvaldībā 3.4.punktu, izskatot Meirānu Kalpaka pamatskola direktores Lanas Kunces 2018.gada 18.janvāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.01.2018. Nr. LUB/2.08/18/56 ) par atļauju pieņemt dāvinājumu SIA "Baltijas sporta auto" un izvērtējumu par interešu konflikta neesamību pieņemot minēto dāvinājumu (ziedojumu), kā arī ņ emot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.01.2018. (protokols Nr.1.,10.§) atzinumu ,

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, balsojumā nepiedalās Lana Kunce, nolemj:

Atļaut Meirānu Kalpaka pamatskolai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) - sporta inventāru, spēles un grāmatas no SIA "Baltijas sporta auto", Meirānu Kalpaka pamatskolas izglītojamo mācību un audzināšanas procesa nodrošināšanai, 653,59 EUR (seši simti piecdesmit trīs euro 59 centi) vērtībā.

11.§

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma xxx, Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienības daļai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 3.janvārī tika saņemts iesniegums no SIA "TeleTower" (zemes nomnieka) un personas A (zemes īpašnieka) ar lūgumu mainīt iznomātajai zemes vienības daļai 0,5ha zemes lietošanas mērķi: no zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība uz zeme ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, konstatēja, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.x nostiprināts nekustamais īpašums „xxx", Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs īpašumam: 7058- , kas sastāv no sešpadsmit zemes vienībām platība - 140,72 ha, visām zemes vienībām lietošanas mērķis ir: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Starp īpašnieku personu A un nomnieku SIA "TeleTower", 2017.gada 6.septembrī tika noslēgts zemes nomas līgumu ar apbūves tiesībām Nr. MAD 11, kurā iznomātās zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķis nesakrīt ar noteikto zemes vienības lietošanas mērķi.

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" 17.5.punktu kas nosaka, ka zemes lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai, 18.punktu, kurš nosaka, ka zemes lietošanas mērķa šo noteikumu 17.punktā minētajā gadījumos mēneša laikā ierosina nekustamā īpašuma īpaš­nieks.

Iepazīstoties ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Mainīt zemes vienības daļai ar platību 0,5 ha „xxx", ar kadastra apzīmējumu 7058-Indrānu pag., Lubānas nov., lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods: 1201

12.§

Par zemes gabala zemes reformas pabeigšanai ar kadastra apzīmējumu 7013-004-0121, atrodas Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada domes 28.12.2017. sēdes (protokols Nr.16, 5.§) lēmumu iznomāšanai tika nodots pašvaldības nomas objekts - zemes gabals zemes reformas pabeigšanai ar kadastra apzīmējumu 7013-004-0121, atrodas Lubānā, Lubānas novadā, 6741 m² platībā. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2017. gada 15. janvārī, izsole notika 2017. gada 25. janvārī.

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 27.punktu, izsoles noteikumu (apstiprināti ar 12.01.2018. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/18/1) 13. punktu,

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zemes gabala zemes reformas pabeigšanai „Ružāni 5" ar kadastra apzīmējumu 7013-004-0121, atrodas Lubānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātus un zemes nomas gada maksu EUR 28,60 (divdesmit astoņi euro un 60 centi).
 2. Sagatavot zemes nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju - personu A.

13.§

Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas

un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšana

Ziņo: Ingrīda Logina

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža informāciju, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.01.2018. (Protokols Nr.1, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot , PAR - 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Māris Valers), PRET - nav, ATTURAS - nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.

Sēde slēgta: plkst.18.00

Sēdes vadītājs,

pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2018.gada _5_.februārī.

Protokolēja Lita Žeiere