Valsts svētku nedēļā laipni aicināti apmeklēt pasākumus, kas veltīti Latvijas dzimšanas dienai. 

Sirdssiltus svētkus Latvijas dzimšanas dienā Lubānas novada iedzīvotājiem!

Lubānas novada pašvaldības domes sēdē 31.10.2019. tika izskatīts jautājums par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas novada GADA cilvēks 2019” nomināciju piešķiršanu. Sēdē nolēma piešķirt novada pašvaldības apbalvojumus: 

„Gada cilvēks kultūrā” Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti”, Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” vadītājai Lienītei Ozolniecei par Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti” augstiem sasniegumiem,  par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” un Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” kolektīvu aktīvo darbību, par latviešu tautas deju tradīciju nostiprināšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm novadā, par novada vārda popularizēšanu Latvijā.

“Gada cilvēks” biedrībai “Lubānas puse” par  nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā  un tā atpazīstamības veicināšanā, organizējot izglītojošas nometnes sievietēm, iedvesmojošas tikšanās, kā  divpadsmit tikšanās cikla ietvaros “Dzimis Lubānā, audzis Latvijai!” ar bijušajiem lubāniešiem, organizējot dažādus pasākumus, vācot ziedojumus kultūrvides veidošanai, radot video īsfilmas “Radi! Dari! Vidi!”.

“Gada cilvēks labdarībā” biedrībai “Vienā solī” par nozīmīgu ieguldījumu novada vides sakopšanā un kultūrvides veidošanā, organizējot teritorijas sakopšanas talkas, radošas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar projektu palīdzību nodrošinot sporta un apkārtnes sakopšanas inventāra pieejamību novada iedzīvotājiem.

– „Lauku sētas saimnieks” Ilonai Malahovskai un Valērijam Malahovskim par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, latviešu tautas kulinārā mantojuma saglabāšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

–   „Mūža ieguldījums” Guntai Soldānei par ilggadēju godprātīgu darbu medicīnas jomā un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

„Mūža ieguldījums” Marutai Losevai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

„Mūža ieguldījums” Anitai Sluckai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” Inesei Mežulei un Viesturam Mežulim par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā ar oriģināliem pašu veidotiem metāla vides objektiem.

– „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra diennakts aprūpētājai Inetai Bondarei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

„Gada cilvēks savā amatā” šuvējai Monikai Tropai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu.

3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.

Piedāvājam Jūsu uzmanībai VTV Madonas video sižetu par VSAC "Latgales" filiāles "Lubāna" pansionāta slēgšanas apšaubāmo pamatojumu.

Plašāk par situāciju skatieties sižetā.

 

 Ko par pansionātu pastāvēšanu domāja Labklājības ministrija 2012.gadā...

Pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Pavisam kopā pašvaldībā tika iesniegti 6 projekti. Visi projektu pieteikumi saņēma pašvaldības atbalstu (lēmums pieņemts domes sēdē 27.06.2019.).

Piedāvājam informācija par to, kādi projekti tika iesniegti un kādi rezultāti sasniegti.

Biedrība “Motoklubs Lubāna” iesniedza projektu “BMX velotrase”. Projekta mērķis – pabeigt BMX velotrases izbūvi, lai trase var pilnvērtīgi darboties tai paredzētajam mērķim. Plānots arī organizēt sacensības lokālā mērogā un pāris reizes gadā pieaicināt BMX treneri uz bērnu pamatapmācībām. Popularizēt BMX sportu Lubānas novadā. Projekta ietvaros tika veikta velotrases reljefa sagatavošana – nopļauta, noņemta augsnes virskārta, uzbērts, uzstumts, izveidots iecerētais reljefs. Tika uzbērta, noblietēta velotrases virskārta (kārta ar dolomīta šķembu maisījumu). BMX velotrase ir sagatavota lietošanai. Fotogalerija

Nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja” iesniedza projektu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos”. Godinot pulkveža Oskara Kalpaka piederību Lubānas novadam un atzīstot Lubānas novada pašvaldības ieguldījumu O. Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa uzturēšanā, BMFR vēlējās izrādīt iniciatīvu un organizēt pieminekļa ansambļa ainavas labiekārtošanu, piesaistot  profesionālus  kokkopjus no SIA “Koku Krusttēvs”. Fotogalerija

12.08. un 13.08. SIA “Koku krusttēvs” arboristi Uldis Sniķis un Guntars Pulle veica projektā plānoto, Vidzemes restauratoru biedrības Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa pirmsrestaurācijas zinātniskās izpētes kopsavilkumā norādīto, dendroloģiskās ainavas labiekārtošanu. Visagala kapos pie O. Kalpaka pieminekļa ansambļa tika radīti apstākļi kvalitatīvākam šī ansambļa saglabāšanas un uzturēšanas nodrošinājumam. Tika nozāģētas 5 liepas, izfrēzēti celmi, savākti un aizvesti prom nozāģētie materiāli. Ilgtermiņā šim projektam būtu nepieciešams turpinājums ar mērķi sakopt aleju no šosejas līdz Visagala kapiem. BMFR sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību apliecina gatavību iesaistīties projekta darbības attīstībā, piedalīties ziedojumu kampaņas veidošanā un līdzfinansējuma meklēšanā. Broņislava Martuževa ļoti augstu vērtēja pulkveža Oskara Kalpaka personību un 2006.g. pēc pieminekļa apmeklējuma uzrakstīja dzejoli “Visagala kapi”, kurā ir vārdi:

 “Postenim būs vieta droša – dzirdīgs mežs un lauks.

 Dzimtā zeme, esi moža, pulkvedis kad sauks.” 

Biedrības “Lubānas Puse” projekts  – “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI.DARI.VIDI Lubānas novadā” izveidošana”. Ar jēdzienu vide varam saprast ne tikai materiālo apkārtni, bet arī apkārtējo cilvēku eksistences  apstākļu kopumu – sabiedrību, sociālo vidi, virtuālo vidi. Projekta rezultātā tapa trīs īsfilmas jeb virtuālās vides video vizītkartes par Lubānas novadu, iekļaujoties tēmās “Daba” (3,47 minūtes), “Radīšana” (3,13 minūtes), “Darīšana” (3,21 minūte). Filmas pirmizrāde notika 2019.g. 28. septembrī Lubānas pilsētas klubā svētku atmosfērā, kopā pulcinot Miķeļdienas gadatirgus apmeklētājus un viesus. Filmas publicētas interneta tīmekļvietnēs un arī nodotas Lubānas novada pašvaldībai lietošanā. Lai filmās atspoguļotu Lubānas novadu daudz labāk, interesantāk, būtu bijis nepieciešams garāks projekta realizācijas termiņš, jo pietrūka laika Lubānu filmēt citos gadalaikos. Lubānas novadā ir ko redzēt un ir ko darīt! Vizuālā identitāte ir ārkārtīgi svarīgs faktors šodienas novada attīstībā.

Video izmantots Lauras Skangales skaņdarbs „Upes pērles”, kurš izmantots video par dabu. Video par uzņēmējiem pielāgoti divi skaņdarbi – Sanda Gedrovica sacerētais „Pavasaris četros akordos” pirmajā daļā un muzikālās apvienības „Trakā nomale” darbs ar tādu pašu nosaukumu – video dinamiskajai daļai. Savukārt stāstam par radīšanu muzikālā apvienība „Sokrata brīvdienas” pat uzņēmās speciāli sacerēt un ierakstīt mūziku! Visi mūzikas autori ir piekrituši mūzikas materiāla izmantošanai video vajadzībām bez atlīdzības. Video operators - Edgars Bartulāns. Fotogalerija

Biedrības “Vecais Ceplis” projekts “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais Ceplis””. Projekta laikā tika sakopta estrādes vieta pie Jāņa Zābera muzeja “Vecais Ceplis”. Šo projektu īstenoja vietējais uzņēmums SIA “RKS plus”. Īpašu paldies biedrība “Vecais Ceplis” saka Kasparam Kaņepem. Projekta ietvaros tika izzāģēti koki estrādes vietā, kā arī izrautas koku saknes, nolīdzināta zemes virskārta un iesēts zāliens. Projektā paveiktais pavērs skaistāku skatu uz Jāņa Zābera ozolu, kā arī varēs rast iespēju rīkot izcilā dziedātāja piemiņas pasākumus. Turpmākajos projektos ir plānots atjaunot estrādi, kas pasākumu un koncertu norisi paceltu jaunā kvalitātē, Meirānus un mūsu novadu pieskandinot ar Jāņa Zābera savulaik dziedātajām dziesmām jaunās skaņās. Fotogalerija

Biedrība “Vienā solī” iesniegusi projektu “Lai zaļāk”. Projekts paredzēts Meirānu ciema vizuālā tēla uzlabošanai. Projekta ietvaros 21. jūlijā tika rīkota sakopšanas talka, lai tiktu izkopts ceļa posms no Meirānu tilta līdz Meirānu skolai. Izmantojot projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu, talkas laikā tika izpļautas ceļmalas, grāvji, izgriezti krūmi, savākti kritušie, nokaltušie koki un zari. Sakopšanas talkā piedalījās 19 Meirānu iedzīvotāji – t.sk. arī bērni un seniori (jaunākajam dalībniekam bija 3 gadi, vecākajam - 68). Atkārtoti izkoptais posms izpļauts 25. augustā. Izmantojot projektā iegādāto tehniku, tika izpļauta 2018.g. rudenī iekoptā atpūtas vieta pie bijušās Meirānu krejotavas. Sakopšanas talkas nebeigsies, noslēdzoties projektam. Biedrība iesaka arī turpmāk rīkot iedzīvotāju iniciatīvas projektus, jo, tos realizējot, tiek saliedēta kopiena, sabiedrība, uzturēta kārtībā vide. Fotogalerija

Biedrība “Aborieši” iesniedza projektu “Drošā taka”. Projekta ietvaros tika atjaunotas trīs laipas dabas takā “Aiviekstes ozoli” un izgatavots informācijas stends ar takas karti. Atjaunotās laipas garantē apmeklētāju drošību. Izgatavotais informācijas stends dos detalizētāku informāciju par takām un piedāvātajām aktīvās atpūtas iespējām. Projekta gaitā nepietika finansējuma ceturtās laipas atjaunošanai. Projekta realizācijā piedalījās Andrejs Valainis, Vilnis Strautiņš, Armands Birziņš, Gintis Dzenis, Armands Karlsons, Sandis Spriņģis, Jānis Spriņģis, Aivars Kokars, Edgars Stanka, Māris Valainis. Fotogalerija

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

 

Oktobris – dzimšanas dienas mēnesis

• No 8. oktobra PII “Rūķīši” ieejas vestibilā atvērta izstāde ar rūķiem (ja kādam mājās ir interesants rūķis, to vēl var atnest un pievienot rūķu izstādei).

• 23. oktobris  PII “Rūķīši” dzimšanas diena. Plkst. 10.00 iestādes audzēkņus sagaidīs PĀRSTEIGUMS.

• 24. oktobrī plkst. 10.00 un plkst. 16.00 ekskursija pa iestādi. Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas “Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt kāds interesents nevar atnākt no rīta, tas noteikti var doties ciemos pēcpusdienā).

 

PII “Rūķīši” kolektīva pārdomas par bērnudārza lomu audzināmo dzīvē un pedagoga misiju

Mūsu novada mājaslapas www.lubana.lv sadaļā PII “Rūķīši”/Par mums ir šāds skaists ieraksts: “Mēs esam bērnudārza darbinieki. Mēs paši izvēlējāmies savu ceļu, neviens mūs nepiespieda. Un, lūk, tagad mums ir uzticēts bērns. Šajā mirklī sākas kalpošana, kura saucas svētā vārdā - audzināšana. Tas, ka bērnam nepieciešama audzināšana ir kļuvis tik acīmredzams, ka tā ir kļuvusi par pedagoģijas aksiomu. Īsta audzināšana ir tā, kad bērns nejūt, ka tiek audzināts. Katrai tautai ir sava nacionālā bērnu audzināšanas sistēma. Bet audzināšanas mērķis visiem ir viens – izaudzināt pateicīgu cilvēku. "Pateicīgs Cilvēks – tas ir: mīlošs un krietns, godīgs un nesavtīgs, taisnīgs un pacietīgs, ar dāsnu dvēseli, pastāvīgs, strādīgs, garīgs... Rūpīgs pret visiem. Un izrāda viņš šīs īpašības nesamāksloti un skaisti". Bez audzinātāja līdzdalības bērns nekļūs par cilvēku, jo pats sevi viņš audzināt nespēj. Bet audzināšana būs veiksmīga tikai tad, ja tā ir pastāvīga, katru dienu, katru stundu. Ikvienā skolotājā ir jāmīt loģikai, sirsnībai un garīgumam. Uz bērnudārzu ir jānāk ar augstām un tīrām domām un pateicīgām jūtām.”

Kad ir labākais laiks uzsākt bērnudārza gaitas?

Ja uz pirmsskolas izglītības iestādi raugās no vecāku skatupunkta, tad nav tāda pareizā vecuma, kurā mazajam bērnam būtu jāuzsāk bērnudārza gaitas. Vislabākais bērnam būtu, ja varētu mājās kopā ar vecākiem būt vismaz līdz 3 gadu vecumam. Bet mūsdienu ekonomiskā situācija uzliek savas korekcijas, mammas pēc iespējas ātrāk pēc bērna kopšanas atvaļinājuma vēlas atgriezties darba tirgū, un bērns nonāk līdz šim neierastā vidē – bērnudārzā.

Ko bērnam nozīmē bērnudārzs?

Bērnudārzs nozīmē bērna socializēšanās sākumu ārpus ģimenes. Citam šis sākums paiet viegli, citam - grūti. Cits ar prieku no rīta dodas uz dārziņu, citam tie ir rūgtuma pilni brīži. Dažam bērnam nākas grūti socializēties ar pieaugušajiem – audzinātāju, auklīti, dažam – ar citiem bērniem, saviem vienaudžiem, jo viņiem ir atšķirīgs temperaments, intereses. Savukārt vecākiem bērnudārzs nozīmē sastapšanos ar atšķirīgu vecāku pieeju bērnu audzināšanā, vērtībām, kas var ietekmēt, mainīt katra konkrētā bērna uzvedību. Bērnam, piepalīdzot audzinātājām un auklītei, pašam jāiemācās risināt konfliktsituācijas, jāmācās pareizi socializēties utt. Bet pats galvenais – vecākiem svarīgi apzināties, ka viņi savus bērnus uz visu dienu nodod drošās rokās. Vecākiem patīkami apzināties, ka viņu atvasītes vakarā mājās pārrodas ar kādu jaunu vārdiņu, zināšanām par mākoni, sauli, koku, krāsu, ciparu, dzīvnieciņu, kukainīti, jaunu iemaņu. Prieks, kad bērns mājās stāsta par bērnudārzā skaisti pavadītu dienu: ko jaunu iemācījies, ko redzējis, kādu jaunu kustību apguvis deju nodarbībā vai kādu dziesmiņu sācis mācīties.

Kā sākas bērndārznieka rīts Lubānā?

Iespējams, ka bērndārznieka rīts sākas tāpat kā visur citur – bērnam nāk miegs, steiga, jo vecākiem drīz sāksies darbs, jāpaspēj saģērbt savu samiegojušos mazuli un nogādāt bērnudārzā. Kad mazpilsēta Lubāna vēl īsti nav pamodusies, rīts pie bērnudārza ir ļoti rosīgs… Mašīnu rinda, kad gandrīz nav kur apstāties un novietot savu spēkratu, māmiņas, tēti vai arī vecvecāki ar velosipēdiem, ratiem un arī kājām – nogādā savus bērnus PII “Rūķīši” – siltumā, drošībā, mājīgumā. Un tādi nu sarodas bērnudārzā mazie rūķīši: cits smaidīgs, vēl kāds cits sabēdājies vai noskumis, cits samiegojies, cits savukārt zinātkārs. Cits vēlas ātrāk satikt mīļoto audzinātāju vai auklīti, lai pastāstītu par kādu jaunu mantiņu vai vienkārši pavēstītu par savas dzīves svarīgāko notikumu.

Kā sākas audzinātāju rīts?

Arī audzinātājām ir ģimenes, bērni. Iespējams, ka arī viņām ir tāds pats satraukts rīts kā visiem citiem – paspēt. Bet grupiņā audzinātāju rīts sākas ar katra bērna sagaidīšanu. Ar katru bērniņu audzinātāja aprunājas, apmīļo noskumušos. Un daudzas reizes dienā uzklausa visas bērnu sāpītes, pārdzīvojumus, kas pieaugušajiem liekas tāds sīkums, bet bērniem liekas tajā brīdī vissvarīgākais viņu dzīvē. Un tad visu dienu ir paredzētas kādas nodarbes, kuru rezultātā tiek apgūtas jaunas iemaņas, bērna vārdu krājums papildinās ar jaunu vārdu vai zināšanām. Visu dienu kņada, jo bērnu ir daudz un viņiem visiem patīk rotaļāties un skaļi paust savas emocijas. Var tikai apbrīnot audzinātāju pacietību, enerģiju, visu dienu darbojoties ar maziem bērniem. Tāpat audzinātājām jābūt arī taisnīgām, iecietīgām, sirsnīgām un radošām, arī garīgām. Un vēl – īpaši mīļas bērniem šķiet auklītes, kuru loma ir neatsverama bērndārznieka dzīvē. Un, protams, ka visai mūsu bērndārznieku sabiedrībai ir prieks par vienmēr sakopto bērnudārza teritoriju. Par to paldies čaklajiem tehniskajiem darbiniekiem! Skaista un sakopta vide attīsta vizuālo uztveri un arī audzina.

Novēlējums jubilejā

Lai PII “Rūķīši” pedagogiem un darbiniekiem skaists jubilejas mēnesis un neizsīkstošs spēks un enerģija arī turpmāk, audzinot mūsu novada jauno paaudzi!

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

Lubānas novada dome 2019. gada 26. septembrī pieņēma lēmumu ”Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 10., 6.§).

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir Lubānas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Lubānas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam sastāv no sekojošām piecām daļām:

•    Pašreizējās situācijas analīze;

•    Lubānas novada vidēja termiņa attīstības stratēģija 2019.-2025. gadam;

•    Rīcības plāns;

•    Investīciju plāns;

•    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība;

Ar Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls (Ģeoportāls) , kā arī pašvaldības mājas lapā: sadaļā Publiskie dokumenti

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Rēzeknes būvnieks” par telpu pārbūvi dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei Eglāji -1. Būvdarbu izmaksas – 63345,98 EUR (bez PVN).  Tāpat noslēgts arī būvuzraudzības līgums ar SIA “BUVKON” par 1200 EUR.

Realizējot projektu, tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā un izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēkā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros. 

"Radi! Dari! Vidi!" Tā saucas biedrības "Lubānas puse" projekts, kuru pieteica Lubānas novada pašvaldības izsludinātajam iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursam. Rezultātā tapuši 3 video rullīši 3 minūšu garumā par Lubānas novadu. Video atrodami pašvaldības mājaslapas video sadaļā un YouTube pašvaldības kanālā: 

 "DARĪŠANA" https://www.youtube.com/watch?v=GvvqRGFWPhY

"DABA" https://www.youtube.com/watch?v=p0lBrN8xR2Y

"RADĪŠANA" https://www.youtube.com/watch?v=Ios6ibuKsBk